In april 2014 is SWPBS als 'goed onderbouwd' erkend door de landelijke erkenningscommissie effectieve jeugdinterventies. Dit betekent dat SWPBS wordt opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies en het loket van de Gezonde school. 

Effectonderzoek naar Pestpreventie met SWPBS

Op 24 mei 2018 zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de effecten van anti-pestprogramma’s openbaar gemaakt, waaronder de uitkomsten naar de effecten van pestpreventie met SWPBS.  

De uitkomsten tonen helaas geen afname van pestgedrag aan op de deelnemende scholen aan het onderzoek die bezig zijn met de implementatie van SWPBS.

Hieronder volgt een korte toelichting op deze uitkomsten.  

Op basis van eerder verricht buitenlands onderzoek, weten we dat scholen gedragsverandering mogen verwachten als er minimaal een score van 80% wordt behaald op instrumenten die de mate van implementatie meten, zoals bijvoorbeeld de BOQ (Benchmark of Quality). Wanneer die score nog onder de 80% ligt, dan is de school nog aan het bouwen aan een positief schoolklimaat. Bij de laatste meting van het pestpreventie-onderzoek scoorden slechts twee van de dertien deelnemende scholen boven de 80% op de BOQ.

Gemiddeld genomen lag de implementatiegraad daaronder. Een duidelijk signaal dat de duur van het onderzoek, 1 schooljaar, te kort is geweest om SWPBS, inclusief de pestpreventiemodule, gedegen te kunnen implementeren.

Ter aanvulling: in het rapport van de Universiteit Utrecht wordt alleen gerapporteerd over de eerste en de tweede meting. Daarbij wordt benadrukt dat de pestpreventie-module pas in het tweede jaar wordt ingezet: ‘Het meest pregnante voorbeeld hiervan is wellicht SWPBS, dat geëvalueerd is op effecten in het eerste jaar van invoering terwijl de specifieke aanpak van pesten pas in het tweede jaar van het programma aan bod komt.’  

De onafhankelijke Commissie Antipestprogramma’s heeft de antipestprogramma’s beoordeeld op drie indicatoren: 

·Criterium 1         Het programma is theoretisch goed onderbouwd
·Criterium 2         Het programma is empirisch adequaat onderbouwd
·Criterium 3         Randvoorwaarden om het programma uit te voeren zijn duidelijk beschreven

Pestpreventie SWPBS voldoet op dit moment aan criterium 1 en criterium 3 en helaas nog niet aan criterium 2.

De RadboudUniversiteit voert momenteel in samenwerking met Hogeschool Windesheim een grootschalig onderzoek uit op 70 basisscholen naar de resultaten van SWPBS in Nederland. In dit onderzoek, dat in totaal vier jaar in beslag neemt, wordt ook de sociale veiligheid als uitkomstmaat meegenomen. Uitkomsten van dit onderzoek worden in 2019 verwacht. Wij hopen uiteraard dat dit uitgebreide onderzoek naar SWPBS wel de resultaten zal opleveren die nodig zijn om aan criterium 2 van de Commissie te voldoen.

Van het huidige onderzoek leren we dat we bij deelname aan eventueel toekomstig onderzoek nog beter moeten nagaan of de voorwaarden voor succesvolle implementatie aanwezig zijn. Immers, SWPBS heeft als doel een positieve cultuurverandering in de school teweeg te brengen en dat is een proces dat tijd nodig heeft en dit ook verdiend.

Voor het onderzoeksrapport klikt u hier.